19. Kongres slovenských a českých osteológov 2016

V dňoch 8 až 10. októbra 2016 sa v Žiline konal 19. Kongres slovenských a českých osteológov. Kongres bol organizovaný Spoločnosťou pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS (SOMOK) v spolupráci s českou Společností pro metabolické oněmocnení skeletu ČLS JEP (SMOS).

Už 19. spoločne organizovaný kongres svedčí o dlhoročnej, excelentnej a nezištnej spolupráci odborných spoločností z Českej i Slovenskej republiky. Táto spolupráca podmieňuje vysokú odbornú úroveň. Kongresu sa aj tento rok zúčastnili stovky odborníkov z oboch našich krajín - celkovo 320 účastníkov. Hlavnými témami tohtoročného kongresu boli: problematika kvality kosti, rizikový profil pacienta s osteoporózou, sekundárna osteoporóza, prevencia osteoporózy, ako aj úskalia diagnostiky deficitu vitamínu D. Zvolené témy reflektovali trend vývoja vedomostí a nových poznatkov v osteológii.

Pozvanie na kongres prijali poprední zahraniční odborníci v osteológii - Prof. Heinrich Resch z Rakúska, Prof. Didier Hans zo Švajčiarska, Prof. Neil Binkley z USA a Prof. Vladyslav Povoroznyuk z Ukrajiny. Prof. Resch mal veľmi zaujímavú úvodnú prednášku o prejavoch reumatologických ochorení a v rámci odborného bloku sa venoval aktuálnej téme vzťahu "diabetes a kosť". Prof. Hans, ako jeden z "otcov TBS", predstavil význam tejto metodiky pre súčasnú klinickú prax. Prof. Binkley mal excelentne spracovaný pohľad na pozitíva a negatíva dlhodobej liečby bisfosfonátmi, ako ďalšiu aktuálnu a veľmi diskutovanú tému "Vitamín D - čo merať, ako namerané hodnoty interpretovať a aké hodnoty sú optimálne". Prof. Povoroznyuk nás oboznámil so stavom saturácie vitamínom D v ukrajinskej populácii.

Súčasťou odborného programu bola i Sekcia zdravotných sestier, denzitometrických operátorov a laborantov.

Tohtoročný kongres obohatil našu dennú klinickú prax mnohými novými a užitočnými poznatkami v oblasti osteológie a taktiež otvoril ďalšie otázky pre vedecký výskum a medzinárodnú spoluprácu do budúcna.

Report from 19. Congress of Slovak and Czech osteology September 8-10, 2016, Žilina, Slovakia

From 8th to 10th September 2016 was held in Žilina, Slovakia the annual 19. Congress of Slovak and Czech osteology. The congress was organized by the Slovak Society for osteoporosis and metabolic bone disease SLS (SOMOK) in cooperation with the Czech Society for Metabolic Bone Diseases CLS JEP (SMOS), with the support and under the auspices of International Osteoporosis Foundation (IOF).

The every year cooperation in preparing of this congress testifies to the longstanding, excellent and selfless collaboration of professional societies of the Czech and Slovak Republic. This cooperation is at a high professional level.

Also this year took part more than 300 of experts from both our countries. The main topics of this year's congress were: the problem of bone quality in clinical practice, the risk profile of patients with osteoporosis, secondary osteoporosis, prevention of osteoporosis, as well as the pitfalls of diagnosis of vitamin D deficiency. The themes and also presentations reflected the trend of development of knowledge in osteology.

Invitation to the congress adopted leading international experts in osteology - Prof. Heinrich Resch of Austria, Prof. Didier Hans from Switzerland, Prof. Neil Binkley from USA and Prof. Vladyslav Povoroznyuk Ukraine. Prof. Resch had a very interesting introductory lecture "Rheumatic diseases in art" and also a lecture with very actual topic of the relationship "diabetes and bone". Prof. Hans, as one of the "fathers of TBS," featuring the importance of this methodology to current clinical practice. Prof. Binkley presented a excellently look at the pros and cons of long-term bisphosphonate therapy, and also to other current and highly debated topic "Vitamin D - What to measure, how to interpret the measured values ​​and what values ​​are optimal." Prof. Povoroznyuk presented the data of saturation of vitamin D in the Ukrainian population.

This year's congress has enriched our daily practice with many new and useful knowledge in the field of osteology and also opened further questions for scientific research and international cooperation in the future.