NOVINKY

V tejto časti nájdete aktuálne informácie 

  • o podujatiach organizovaných pod záštitou SOMOK
  • o informáciách z Ministerstva zdravotníctva SR
  • aktuality v osteológii
  • iné zaujímavé informácie ...

Kongres WCO - IOF - ESCEO 2018

V roku 2018 sa bude európsky osteologický kongres (WCO - IOF - ESCEO) prvý krát konať v strednej Európe - v susednom Poľsku v meste Krakow. 

Očakávajú že kongresu sa zúčastní viac ako 4000 účastníkov.

Prof. Edward Czerwiński zaslal informáciu, že na blížiacom Svetovom osteologickom kongrese (World Congress of Osteoporosis IOF-ESCEO 2018) bude pre účastníkov zo Slovenska znížený registračný poplatok na 200,- EUR (z pôvodných 800,- EUR).

Veríme, že aj to bude viesť k čo najvyššej účasti všetkých našich odborníkov. 

Tešíme sa na stretnutie v Krakowe. 

 

 

Kurz o kostných markeroch

Výbor SOMOK všetkých členov srdečne pozýva na KURZ O KOSTNÝCH MARKEROCH organizovaný Českou společností pro metabolické onemocnení skeletu za podpory ECTS. 

Pozvánka

Web

Sme presvedčení že uvedený medzinárodný kurz bude prínosom do Vašej klinickej praxe. 

21. Kongres slovenských a českých osteológov

Srdečne Vás pozývame na 21. Kongres slovenských a českých osteológov, ktorý sa bude konať v termíne 13. - 15. septembra 2018 v Košiciach.  

1. informácia 

Registrácia na kongres  

 

 

XVI. Bitterov osteologický deň a XXXV. Zoborský deň, Nitra, 19 - 20. apríla 2018

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra - "Výučbová základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity" a "Nemocnica podporujúca zdravie"
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Katedra výživy ľudí FAPZ
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť SLS
Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS
Spolok lekárov P o n i t r i e
Regionálna lekárska komora
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská únia proti osteoporóze

Vás pozývajú na

 

XXXV. Zoborský deň a XVI. Bitterov osteologický deň

pri príležitosti 70 rokov činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.

 

19. - 20. apríla 2018

Študentský domov A. Bernoláka, Akademická 1, 949 01 Nitra

Podujatie je hodnotené SACCME, SLK a SK SaPA

RÁMCOVÝ PREDPOKLADANÝ PROGRAM:

70 rokov činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. • Pneumológia a ftizeológia o Novinky v diagnostike a terapii pľúcnych ochorení o Kazuistiky v pneumológii a ftizeológii • Osteoporóza a metabolické ochorenia kostí o Manažment osteoporózy a metabolických chorôb kostí v klinickej praxi. • Výživa v prevencii chorôb a v klinickej praxi o Epidemiologické, klinické a organizačné aspekty vo výžive a ich vzťah ku kardiovaskulárnym, pľúcnym a metabolickým ochoreniam • Varia • Ošetrovateľská sekcia

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania: Študentský domov A. Bernoláka, Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra

Dátum konania: 19.-20..apríla 2018 (štvrtok-piatok)

Dôležité termíny:
Prihlášky na aktívnu účasť zaslať do 15.1.2018 a do 31.1.2018 dodanie publikovanej práce
Prihláška na pasívnu účasť do 13.4.2018 (možnosť prihlásenia i na mieste)
Vzor prihlášky je na www.snzobor.sk (Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o.)

Prihláška

Program

Rokovací jazyk: slovenský a český

Forma príspevku: prednáška alebo poster (posterová prezentácia na paneloch 80 x 120 cm)

Účastnícky poplatok:
lekári 7 €/deň
registrované sestry 6 €/deň
sestry členky 3 €/deň (pri registrácii preukaz nutný)
iní zdravotnícki pracovníci 2 €/deň
Poplatky možné zaplatiť v hotovosti na mieste alebo na účet
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra, č.ú. 0232706854/0900
IBAN SK07 0900 0000 000232706854
BIC: GIBASKBX

Adresa kontaktnej osoby zodpovednej za organizačné zabezpečenie podujatia:
MUDr. Daniel Magula, CSc.
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134, 949 88 Nitra
Tel: 037 / 6941 287, 6941 111
Fax: 037 / 6510 616
E mail: sekretlzs@snzobor.sk ; magula@snzobor.sk