Fracture Liaison Services

Pracovná skupina CAPTURE THE FRACTURE pod záštitou International Osteoporosis Foundation (IOF) realizovala vo viacerých krajinách program s cieľom implementácie projektu Fracture Liaison Services (FLS) s cieľom prevencie sekundárnej osteoporotickej zlomeniny. Dnes sa uplatňuje vo viac ako 100 krajinách sveta.  

Pilotný projekt v rámci Slovenska bol realizovaný na I. ortopedicko-traumatologickej klinike LFUK a UN Bratislava pod vedením MUDr. Petra Marescha, CSc. Výsledky boli prezentované na kongrese Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS) ako aj kongrese Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK).

Na základe uvedených výsledkov sa výbory Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS) a Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK) rozhodli na implementácii FLS projektu na všetkých ortopedických a ortopedicko-traumatologických pracoviskách na Slovensku

Program predstavuje naplnenie nasledovných kritérií:

 

 • diagnostika osteoporotickej zlomeniny 
 • adekvátne ošetrenie osteoporotickej zlomeniny
 • zabezpečenie denzitometrického vyšetrenia pre pacienta po zlomenine 
 • iniciácia včasnej antiporotickej liečby, základom ktorej je suplementácia 1000 - 1200 mg kalcia a 800 - 1000 IU vitamínu D denne 
 • dispenzarizácia pacienta (zhodnotenie hojenia zlomeniny a funkčného stavu)
 • odoslanie pacienta na príslušné osteologicko-orientované pracovisklo

Realizácia projektu FLS by sa mal úspešne prejaviť v redukcii výskytu sekundárnych osteoporotických zlomenín čo by malo mať aj významný socio-ekonomický prínos. 

 

Motto projektu: "aby sa prvá osteoporotická zlomenina stala poslednou"

Koordinátorom projektu je MUDr. Peter Maresch, CSc., I. ortopedicko-traumatologická klinika  LFUK a UN Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 

 

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
prezident SOTS

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
prezident SOMOK

 

Bližšie informácie o medzinárodnom projekte sú aj priamo na webovej stránke projektu.

 

 

Oslovené ortopedické pracoviská (list rozposlaný 28.10.2016):

 

 • FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica 
 • NsP Bojnice 
 • DFNsP Bratislava 
 • UN Bratislava - Nemocnica Ružinov, Nemocnica Antolská
 • ŠNOP Bratislava 
 • NsP Dolný Kubín 
 • NsP Galanta 
 • UN Košice 
 • Nemocnica Košice - Šaca
 • NRC Kováčová 
 • NsP Liptovský Mikuláš
 • NsP Lučenec
 • UN Martin
 • NsP Michalovce
 • FNsP Nitra
 • FNsP Nové Zámky 
 • NsP Piešťany 
 • NsP Poprad 
 • NsP Považská Bystrica 
 • FNsP Prešov 
 • UVN Ružomberok 
 • NsP Skalica 
 • Nemocnica Topoľčany 
 • FNsP Trenčín
 • FNsP Žilina