Výbor SOMOK 2014 - 2018

Výbor:

Predseda Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. Interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
T: 02 / 48 234 108
F: 02 / 48 234 110
E: payer(at)ru.unb.sk
Podpredseda Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. Interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
T: 02 / 48 234 856
F: 02 / 48 234 774
E: killinger(at)nspr.sk
Podpredseda MUDr. Soňa Tomková, PhD.
Nemocnica Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57
040 15 Košice-Šaca
T: 055/72 341 20
F:
E: stomkova(at)nemocnicasaca.sk
Vedecký sekretár MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 01 Piešťany
T: 033 / 79 69 372
F: 033 / 79 69 376
E: masaryk(at)nurch.sk
Hospodárka MUDr. Alexandra Letkovská, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 01 Piešťany
T: 033 / 79 69 372
F: 033 / 7969 376
E: letkovska(at)nurch.sk
Zapisovateľka

MUDr. Zlata Kmečová
Interná klinika FNsP F.D. Roosevelta
Nám L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica

T:
F:
E: kmecova(at)imafexbb.sk
Členovia Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 01 Piešťany
T: 033 / 79 69 103
F: 033 / 77 211 92
E: rovensky(at)nurch.sk
  Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12
833 03 Bratislava 37
T: 02 / 593 70 137
F: 02 / 593 70 598
E:viera.spustova(at)szu.sk
  Prim. MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Endokrinologické centrum
NEDÚ n.o.
034 91 Ľubochňa
T: 044 / 4306 105
F: 044 / 4306 322
E: peter.vanuga@nedu.sk
  Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava
T:02 / 68 67 36 77
F: 02 / 68 67 36 79
E: borovsky(at)pe.unb.sk
  Doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.
I. interná klinika JLF UK a UNM
Kollárova 2
036 59 Martin
T: 043 / 42 03 815
F:
E: milanochod(at)gmail.com
  MUDr. Peter Maresch, CSc.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LFUK, SZU a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
T: 02 / 43 33 32 56
F: 02 / 43 33 32 56
E:maresch(at)nspr.sk
  Prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.
Orthos Paidion, Katedra ortopedie SZU
Vajnorská 40
832 63 Bratislava
T: 02 / 444 511 02
F: 02 / 444 511 02
E: vojtassakj(at)gmail.com
  Prim. MUDr. Ján Kľoc, PhD.
Ortopedické oddelenie FNsP J. A. Reimana
Hollého 14
080 01 Prešov
T: 051 / 70 11 303
F: 051 / 77 64 774
E: klocjan(at)hotmail.com
  MUDr. Viera Gonsorčíková, CSc.
V.V. spol. s.r.o
Záporožská 12
851 01 Bratislava
T:
F:
E:gonsorcikova(at)gmail.com
Náhradníci Doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD
MUDr. Beata Špániková, PhD.
MUDr. Ján Marcinko
MUDr. Dušan Pávai st.
 

Revízna komisia:

Predseda Doc. MUDr. Ivan Rybár, CSc., mim. prof.
Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 01 Piešťany
T: 033 / 79 69 359
F: 033 / 77 211 92
E: rybar(at)nurch.sk
Členovia MUDr. Danica Telepková
NZZ VOUG
Strojnícka 13
040 01 Košice
T: 055 / 62 56 700
F:
E: telepkova1(at)post.sk
  MUDr. Henrieta Halmová
OSTEOMED s.r.o.
Erenburgova 15
984 01 Lučenec
T: 047 / 43 30 275
M: 0905 794 866
E: halmova(at)stonline.sk
Náhradníci Doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD.  

OZNAM

Vážení členovia SOMOK

Kedže sa blížia voľby výboru SOMOK na ďalšie volebné obdobie boli oslovení doterajší členovia výboru o vyjadrenie súhlasu s kanditatúrou aj v nasledujúcom volebnom období. Zo súčasného výboru SOMOK sa

- Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
- MUDr. Peter Maresch, CSc.
- MUDr. Viera Gonsorčíková 

rozhodli, že nebudú v ďalšom volebnom období už kandidovať za členov výboru. 

Preto vyzývame členov SOMOK, ktorí majú záujem pracovať vo výbore nech svoj záujem oznámia písomnou formou prezidentovi SOMOK (email payer(at)ru.unb.sk) a viceprezidentovi SOMOK (killinger(at)nspr.sk). K prihláške prosím priložiť a koncepciu svojich aktivít v rámci výboru SOMOK.

Následne budú záujemcovia doplnení na volebný lístok a ak získajú hlasy v legitímnych voľbách do výboru SOMOK tak ich radi privítame a zapojíme do aktivít smerujúcich k rozvoju osteológie na Slovensku. 

Svoje prihlášky zasielajte do 31.3.2018. 

V Bratislave 10.2.2018

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
prezident SOMOK

Zoznam prihlásených

Záujem o aktívnu prácu vo Výbore SOMOK prejavili (v abecednom poradí):

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Prof. MUDr. Milan Kokavec, CSc.

MUDr. Martin Kužma, PhD.

Ich predložené projekty splnili požiadavky a svojou činnosťou by mohli prispieť k rozvoju osteológie na Slovensku.